PANCHAKARMA

Health Package
  • Snehapanam – 5 days
  • Vamanam – 1 day
  • Abyangam – 2 days
  • Virecanam – 1 day
  • Abyangam with matravasthi – 3 days
  • Kasaya vasthi – 1 day
  • Nasyam – 3 days
Call us Email us whatsapp
Call us Email us whatsapp